contact home home
profiel projecten publicaties contact

Publicaties

Hieronder staan publicaties van de afgelopen jaren. Rapporten die niet voor een breder publiek zijn verspreid, zijn niet opgenomen. Dat geldt ook voor een aantal artikelen in kranten. Dankzij een aantal schrijfcursussen heb ik mijn plezier en kunde om te schrijven (ook voor een breed publiek) steeds verder ontwikkeld. En mijn plezier in het schrijven is alleen maar toegenomen!

Geleuken, B. van (2020) Energietransitie in de praktijk: doe het zelf! Milieu, juni 2020
Geleuken, B. van (2020) Sociale ongelijkheid bij de energietransitie ROM, nr. 4,
Geleuken, B. van (2019) Slim starten met de energietransitie ROM, nr. 5
Geleuken, B. van (2010) Blijft klimaatbeleid overeind? Milieu, 2010-1, p.36
Geleuken, B. van (2009) Borgen voor morgen. Voorbeelden van verankering van gemeentelijk klimaatbeleid. SenterNovem
Geleuken, B. van en E. Menten (2009) Winst met energiezuinige openbare verlichting. SenterNovem/VNG
Geleuken, B. van (2008) Kwetsbaar milieu Antillen verdient de aandacht. Milieu, 2008-1
Geleuken, B. van (2008) De lange mars van het Antilliaanse milieubeleid. Milieu, 2008-2
Geleuken, B. van (2008) Kompanian i normanan ambiental. Milieumagazine, maart 2008
Geleuken, B. van (2007) Milieunormering Nederlandse Antillen, eindrapport. Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling
J. Klein en B. van Geleuken (2007) Slim gebouwd, goed bekeken. Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling Nederlandse Antillen. Brochure
E. Roelofsen en B. van Geleuken (2005) Geluid en gebieden. Sdu uitgevers, Praktijkreeks Geluid en Omgeving
B.van Geleuken, B. van en J.J de Boer (2005) Gebiedsgericht milieubeleid verovert Nederland. ROM, februari 2005
Geleuken, B. van (2004) Handreiking milieukwaliteit in de leefomgeving. VNG Uitgeverij, 2004
Geleuken, B. van K. Molendijk en R. Weterings (2003) Vernieuwing van de stedelijke vernieuwing.
Onderzoeksrapport NIDO. juni 2003
Geleuken, B. van (2003) MILO: nieuwe kansen voor gebiedsgericht werken. ROM, juni 2003
Schreuders, A. , Koffijberg, M. en B. van Geleuken (2002) Milieu in het planproces. Handboek Ruimtelijke Ordening en Milieu 2001-2002, hoofdstuk 13
Geleuken, B. van (2002) Een lastige spagaat. Het Forum, Milieumagazine, 6-2002
Geleuken, B. van (2001) Stad & Milieu. In: Handboek Ruimtelijke Ordening en Milieu 2000-2001, hoofdstuk 10. Samsom
Geleuken, B. van, S. Ligthart en M. Pleijte (2001) Reconstructiewet van kracht; lokaal draagvlak botst met nationale regie. ROM Magazine, nr.1/2, februari 2001
Geleuken, B. van (2000) Op zoek naar kwaliteit. Het Forum, Milieumagazine, 10-2000
E. Ottens en B. van Geleuken, (1999) Natuur kan leren van milieu. Vitaal Platteland, december 1999
Geleuken, B. van en G. Veeman (1999) Experimenteren met geluid in Stad & Milieu: is decentralisatie goed voor de oren? Geluid, nr.4 september 1999
Geleuken, B. van, R. Kooiman en N. Bronsgeest (1999) Experimenten Stad & Milieu: de eerste resultaten. ROM Magazine, nr.8 augustus 1999
Geleuken, B. van (1999) Lokale geluidsnorm geeft ruimte voor herrie. Milieudefensie, nr.9 sptember 1999
Kooiman, R. en B. van Geleuken, red. (1999) Tussentijdse evaluatie Stad & Milieu: integratie, participatie, leefmilieukwaliteit en compensatie in de praktijk. Stichting Natuur en Milieu
Geleuken, B. van (1999) From greenhouse to green housing, case Nieuwland. Universiteit Utrecht, Disciplinegroep Milieukunde en Omgevingsbeleid
Geleuken, B. van (1998) Stad & Milieu: kans of bedreiging? Leefmilieu, 1998 nr.1
Geleuken, B. van (1998) Gebiedsgericht grondwaterbeschermingsbeleid; de betekenis van congruentie (dissertatie)
Geleuken, B. van, red. (1998) Handreiking Stad & Milieu. Stichting Natuur en Milieu
Geleuken, B. van (1998) Wat is precies de extra waarde van het gebiedsgerichte milieubeleid? ROM Magazine, nr.5 mei 1998
Geleuken, B. van (1998) Gebiedsgericht maatwerk in grondwaterbescherming. Bodem, nr.4 november 1998
Geleuken, B. van (1998) Grondwater, de vergeten delfstof. Mens & Wetenschap nr.7, november 1998
Geleuken, B. van (1997) Clean as a whistle; column. Environmental News From The Netherlands, 1997 no.6
Truijens, M. en B. van Geleuken (1997) Riooloverstorten: een blijvend zorgenkindje? Riolering, augustus/september
Geleuken, B. van, M. Boeve en C. Verdaas (1997) Ruimte, tijd en betrokkenheid bij Stad & Milieu-experimenten. Hoe milieuvriendelijk is de compacte stad? ROM-Magazine, april 1997
Geleuken, B. van (1997) Vijf stappen naar een betere bodembescherming. Bodem, 1997 nr.1
Geleuken, B. van (1996) Compensatie van milieuverlies: kan dat? Verslag lezingen Stad & Milieu-conferentie, Ministerie van VROM
Gijsberts, P. en B. van Geleuken (1996) De legitimiteit van gebiedsgericht milieubeleid, Beleidsanalyse, nr. 2
Geleuken, B. van (1996) Waarheen met het saneringsbeleid? Bodem, nr.2, mei 1996.
Geleuken, B. van, en H. Sebrechts (1996) Naar een beter Bodembeschermingsbeleid. Bodem, nr.3, augustus 1996
Geleuken, B. van, en H. Sebrechts (1996) Gaten in beleid voor bodembescherming; uitvoering gemeentelijk bodembeleid kan veel beter. ROM-Magazine, 1996 nr.3
Dijkstra, J. en B. van Geleuken (1995) Grondwaterwinning en gedoogbeleid. Milieu, Tijdschrift voor milieukunde, Boom 1995 nr.4
Geleuken, B. van en J. Klaver (1995) Ruimtelijke ordening en grondwaterbescherming: de relatie in de praktijk. In: K. Bouwer en P. Leroy (red.) Milieu en Ruimte, analyse en beleid, hoofdstuk 5, Uitgeverij Boom, 1995
Geleuken, B. van (1995) Bodemsanering van multifunctionaliteit naar afstel? ROM-Magazine, december 1995
Bouwer, K. en B. van Geleuken (1994) Beleid op schaal, de zin van gebiedsgericht beleid. Bestuurskunde, 1994/7
Geleuken, B. van en C.P. Gijsberts (1994) De legitimiteit van beleid, Spiegel van de samenleving, SISWO, 1994
Pleijte, M. en B. van Geleuken (1994) Het milieuconvenant; goede voornemens, slechte resultaten. Themanummer milieurecht en zelfregulering, Justitiële verkenningen, nr. 9 1994 WODC
Geleuken, B. van en J. Klaver (1993) Waarheen met de grondwaterwinning? Geografie, maart 1993
Geleuken, B. van, J. Hinssen en M. Pleijte (1993) De (on)toepasbaarheid van het principe "de vervuiler betaalt". In: Beleidsvernieuwend onderzoek; staalkaart van vijf jaar AIO- en OIO-onderzoek. Faculteit der Beleidswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen
Geleuken, B. van, J. Hinssen en M. Pleijte (1993) "Vervuiler betaalt" flexibel toepassen, ROM Magazine juli-augustus, nr.7-8
Geleuken, B. van (1992) Vluchten kan niet meer: ruimtelijke aspecten van grondwaterwinning in Nederland. Nederlandse Geografendagen 1992
Geleuken, B. van (1992) Op zoek naar de kwaliteit van het grondwater. Spil, nr.3
Geleuken, B. van (1991) Het grondwaterbeschermingsbeleid en nitraatverontreiniging: een waterdicht beleid? H2O, nr.8
Geleuken, B. van (1990) Mestbeleid en milieu: wet van behoud van ellende? Uitgeverij Kerckebosch BV
Geleuken, B. van (1989) Milieu-effecten van het mestbeleid. Milieu, tijdschrift voor milieukunde nr.2
Geleuken, B. van (1988) Mestbeleid en milieu; een analyse van de negatieve effecten op het milieu van het overheidsbeleid inzake de mestproblematiek. Doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit der Beleidswetenschappen, vakgroep Milieu, Natuur en Landschap
Geleuken, B. van en J. Kniest (1988) Vervuiling onderweg, landbouw en grondwater. Uitgeverij Vereniging Milieudefensie
Geleuken, B. van (1988) Overbemesting in Nederland. Literatuurbundel milieugeografie bijvak fysische geografie