contact home home
profiel projecten publicaties contact

Curriculum vitae

PERSONALIA

Naam: dr. Bart P. van Geleuken
Geboren: 1-4-1965 te Heerlen
Adres: Boeroehof 18
Postcode en plaats: 3531 WH Utrecht
Telefoon: 030-8789613/06-17935073
Email: bartvangeleuken@gmail.com

 

PERSOONLIJK PROFIEL

Bart van Geleuken is een zeer ervaren projectleider en adviseur op het brede werkveld duurzaamheid, milieu, ruimte en leefomgeving. Samenwerking met zeer diverse partijen, het samenbrengen van bijdragen van specialisten en het toewerken naar een gedeeld eindresultaat is mijn passie. Het proces is dus cruciaal. Maar de inhoud blijft voor mij ook belangrijk. Daarom hecht ik ook aan projecten met een sterk inhoudelijke component.
Door mijn werkervaring op het gebied van ondermeer bodem, lucht, geluid, energie, duurzaamheid, water en ruimtelijke ordening, is die gezonde inhoudelijke basis aanwezig.
Kenmerkend voor mijn werkhouding is resultaatgerichtheid, een praktische en optimistische geest en een open benadering van mensen en ideeën. Opdrachtgevers roemen mijn prettige samenwerking, ‘helicopterview’, strategisch inzicht, ‘hands-on’-mentaliteit en mijn rust.

 

WERKERVARING

Sinds 2008: Zelfstandig adviseur 'Beleid op Maat'

Eigen bureau (eenmanszaak ‘Beleid op Maat’) op het gebied van milieu en leefomgeving. Projectleiding en –begeleiding, coördinatie en inhoudelijk adviseur over vraagstukken met betrekking tot de fysieke leefomgeving.
Enkele projecten:

 • Herziening Milieubeleidplan Utrecht
  Voor de gemeente Utrecht verving en ondersteunde ik de projectleider bij de herziening van het milieubeleidsplan. Nieuwe thema’s in dit plan zijn ‘klimaat en energie’ en ‘gezondheid en milieu’. Om snel informatie uit de gemeentelijke organisatie te krijgen, organiseerde en leidde ik bijeenkomsten, interviewde specialisten en zorgde voor teksten voor het nieuwe milieubeleidsplan.
 • Integraal milieuadviseur gemeente Schiedam
  Als integraal milieuadviseur coördineerde en verzorgde ik in anderhalf jaar tijd onder meer de milieu-inbreng in projectgroepen voor bedrijventerreinen en woningbouw, begeleidde milieu-onderzoek, coördineerde de vakgroep Milieu en startte een aantal nieuwe projecten op. Door mijn brede takenpakket leerde ik de gemeentelijke organisatie door en door kennen: van de bezwaarschriftencommissie en klachtenbehandeling van burgers tot het collegewerkprogramma, en van de Stadsvisie Schiedam 2030 tot strategische steekspelen bij het afsluiten van een regionaal convenant: “never a dull moment!”
 • Borging klimaatbeleid VNG
  Op basis van interviews met sleutelfiguren in gemeenten inventariseerde ik voorbeelden, mogelijkheden, wensen en knelpunten. Het eindresultaat is de door SenterNovem uitgegeven brochure ‘Borgen voor Morgen’. Daarin staat een groot aantal voorbeelden over hoe je het klimaatbeleid binnen de gemeentelijke organisatie kunt borgen.
 • Advies VROM Raad
  Voor de VROM raad, die de Minister adviseert, heb ik op een rij gezet hoe milieuregelgeving in de praktijk werkt en welke knelpunten daarbij optreden. Op basis daarvan heb ik voorstellen gedaan, om vooral de grenswaarden een andere rol te geven. Begrippen als compensatie, saldering, gebiedsgericht werken en flexibilisering spelen daarbij een rol. Het advies is door de Minister omarmt en deels direct opgenomen in de Crisis- en Herstelwet.
 • SenterNovem/VNG
  In opdracht van SenterNovem en de VNG stelde ik een brochure samen en schreef de tekst. In de brochure staan de voordelen van energiezuinige openbare verlichting (ook: sociale en verkeersveiligheid, lagere energie- en onderhoudskosten). Daarnaast is aangegeven hoe gemeenten concreet aan de slag kunnen, waar informatie verkrijgbaar is en welke maatregelen mogelijk zijn.
 • Marktverkenning StadtUmBau
  Voor het het Duitse 'StadtUmBau' onderzocht ik, gesubsidieerd door de Kamer van Koophandel in Nederland en de Duitse Handelskammer, of Nederlandse opdrachtgevers interesse hebben om een Duits stedenbouwkundig bureau in te schakelen. Aardig was dat enkele gemeenten spontaan vroegen om kennismaking met StadtUmBau. StadtUmBau is op basis van de resultaten van de marktverkenning gericht gaan acquireren in ons land.

2005–2007: Projectleider Milieunormering Nederlandse Antillen, Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling

Hoofdtaak

 • Ontwikkelen van concrete milieunormen voor de vijf eilanden van de Nederlandse Antillen in samenspraak met actoren en creëren van draagvlak bij overheden en bedrijven.

Neventaken

 • Initiëren en begeleiden van onderzoek naar milieu en doelgroepen van beleid (o.m. garagebedrijven en hotels).
 • Brochure duurzaam, klimaatbewust bouwen en wetsvoorstel importverbod asbest.

2001-2005: Senior adviseur/onderzoeker leefomgeving, TNO-MEP

Hoofdtaken

 • Adviseur/onderzoeker: advisering en onderzoek, met name gericht op rijksoverheid en intermediaire (kennis)organisaties. Inhoudelijke onderwerpen: milieu en gebiedsgericht beleid (Handreiking MILO in opdracht van het Ministerie van VROM), duurzame stedelijke ontwikkeling en systeeminnovatie en transities (in opdracht van het NIDO).
 • Coördinatie onderzoek basis- en doelfinanciering ‘marktresearchgebied’ Milieukwaliteit en Leefomgeving.

Neventaken

 • Deelname aan TNO-brede nieuwe initiatieven voor kennisontwikkeling op het gebied van duurzaam ruimtegebruik en milieu (met name duurzame stedelijke ontwikkeling).

1999-2001: Adviseur omgevingsbeleid, Witteveen+Bos

Hoofdtaken

 • Adviseur: advies op het gebied van o.m. gemeentelijk milieubeleid, duurzame bedrijventerreinen en gebiedsgerichte projecten;
  - Teamleider milieubeleid en milieukwaliteit: aanspreekpunt en coördinatie werkveld;
  - Acquisitie: relatiebeheer met bestaande contacten, aanboren nieuwe markten.

Neventaken

 • Verzorgen van externe PR door voordrachten, publicaties en samenwerking met andere bureaus;
 • Begeleiding junior-adviseurs.

1994 - 1999: Beleidsmedewerker, Stichting Nederland Gifvrij/Stichting Natuur en Milieu

1994-1995: Beleidsmedewerker bodemsanering en bodembescherming bij de Stichting Nederland Gifvrij en beleidsmedewerker Schone Stad bij Stichting Natuur en Milieu.

Hoofdtaken

 • Beïnvloeding beleidsontwikkelingen door ondermeer lobby richting politiek, inspraak en publiciteit.
 • Verantwoordelijk voor het werkveld Milieukwaliteit in de Stad. Landelijk overleg en lobby naar regering en Tweede Kamer omtrent vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid (BEVER), decentralisatie van het geluidhinderbeleid (MIG) en Stad & Milieu;
 • Projectleider Stad & Milieu.

Neventaken

 • Voorlichting aan bewonersorganisaties en lokale milieu-organisaties, particulieren en bedrijven.
 • Bijbaan onderzoeker, Universiteit Utrecht/NWO: In de periode april - december 1998 naast werkzaamheden voor team Schone Stad van Stichting Natuur en Milieu in deeltijd onderzoek uitgevoerd in het kader van het Nationaal OnderzoeksProgramma klimaatbeleid (NOP).

1990 - 1994: Wetenschappelijk medewerker, Katholieke Universiteit Nijmegen

Hoofdtaak: onderzoek

 • Onderzoek bij de vakgroep Milieu, Natuur en Landschap, Faculteit der Beleidswetenschappen.
 • Promotie-onderwerp: De effectiviteit en efficiëntie van gebiedsgericht milieubeleid, onderzocht aan de hand van een analyse van het provinciale grondwaterbeschermingsbeleid. Empirisch onderzoek verricht bij de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Limburg.

Neventaak: onderwijs

 • Onderwijstaak:
  - Verzorgen van hoorcolleges, werkgroepen, lezingen en gastcolleges en begeleiding doctoraalstages en -scripties.

1989 - 1990: Beleidsmedewerker, Dienst WMV Provincie Noord-Brabant
Werkzaam bij de dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer, afdeling Bodem, bureau Bodembescherming.

Hoofdtaak

 • Mede-opsteller van het eerste Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden;
 • Secretaris van de interprovinciale Adviesgroep Bodem en Water;
 • Lid van het projectteam Interprovinciaal Plan van Aanpak Nationaal Milieubeleidsplan.

Neventaak

 • Meegewerkt aan het eerste Waterhuishoudingsplan.

 

OPLEIDING

 • 1977 - 1983: VWO
  Atheneum met wiskunde I, economische wetenschappen en recht I, Bernardinuscollege Heerlen.
 • 1983 - 1988: WO geografie
  Studie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Afgestudeerd aan de Faculteit der Beleidswetenschappen in november 1988.
 • 1998: promotie Beleidswetenschappen
  Promotie in Beleidswetenschappen, proefschrift over gebiedsgericht milieubeleid.

 

PUBLICATIES

Publicaties in vakbladen (ROM Magazine, Bodem, Lucht, Geluid, Milieudefensie e.a.), kranten (NRC Handelsblad, Trouw) en diverse boeken (Mestbeleid, wet van behoud van ellende?, Uitgeverij Kerckebosch; proefschrift gebiedsgericht grondwaterbeschermingsbeleid; Handreiking Milieukwaliteit in de Leefomgeving, VNG Uitgeverij 2004; Geluid en Gebieden, SDU 2006)

Voor werk op de Nederlandse Antillen, zie de website www.mina.vomil.an (selecteer ‘publications’ en vervolgens ‘environmental’ en zie ook onder 'environmental standards').